Hoppa till innehåll

Personuppgiftspolicy

GDPR, eller dataskyddsförordningen, är en lag som gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Den syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person. Dataskyddsförordningen kompletteras med andra regler, som gäller t ex de krav som ställs på patientjournaler (Patientdatalagen) och de lagar som handlar om sekretess och tystnadsplikt.

Den här informationen syftar till att förklara hur PsykologPaula hanterar dina personuppgifter. Det är viktigt för mig att du som klient känner dig trygg med att uppgifterna behandlas med respekt för din integritet och i enlighet med gällande lagstiftning. Tveka inte att höra av dig till mig, Paula Jonsson, om du har några frågor eller synpunkter.

Personuppgiftsansvarig

PsykologPaula (Paula Jonsson) är ansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med vårdkontakterna mellan oss. Kontaktuppgifter till PsykologPaula är följande:

Besöksadress: Stationsgatan 1 A, Hudiksvall

Telefon: 070-2078391

E-post: info@psykologpaula.se

Ändamål och rättslig grund för behandling

PsykologPaula använder de uppgifter du lämnar för att jag ska kunna ge dig en god och säker vård. De används också i det systematiska och fortlöpande patientsäkerhetsarbetet. Uppgifterna förs under vårdtiden in i journalsystemet. Uppgifterna är också till för att vara en informationskälla för dig som patient.

Den rättsliga grund som PsykologPaula har för att behandla dina personuppgifter är att hälso- och sjukvård är en uppgift av s k allmänt intresse, det vill säga en verksamhet som är grundläggande för att vårt samhälle ska fungera. Legitimerade psykologer är också skyldiga enligt lag att dokumentera vården genom att föra journal (bl a enligt Patientdatalagen). PsykologPaula, precis som alla vårdgivare, står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg, och i händelse av deras tillsyn fyller patientuppgifterna en viktig funktion.

Lagringstid

PsykologPaula kommer att radera dina personuppgifter i enlighet med reglerna i Patientdatalagen, dvs tidigast tio år efter den senast gjorda journalanteckningen.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker. Du har även, med de begränsningar som följer av Patientdatalagen, rätt att få dina personuppgifter rättade, att få uppgifterna raderade, att kräva att behandlingen av uppgifter i vissa fall begränsas, samt att i vissa fall invända mot behandling.

Mottagare av uppgifter

Uppgifter lämnas till utomstående endast om du i enskilda fall samtycker till det. I särskilda fall kan jag dock ha skyldighet enligt lag att lämna ut uppgifter, se nedan.

Uppgiftsskyldighet enligt lag

I särskilda fall kan PsykologPaula ha skyldighet enligt lag att lämna ut uppgifter. En sådan uppgiftsskyldighet gäller i följande fall:

– vid kännedom eller misstanke om att ett barn far illa, enligt Socialtjänstlagen

– när det gäller uppgifter som behövs för beslut i vissa socialförsäkringsärenden, enligt Socialförsäkringsbalken

– vid vittnesmål i domstol

– på begäran av polis och åklagare, samt vid kännedom om vissa pågående brott.

Regler om sekretess och säkerhet för uppgifterna

För alla patientuppgifter, båda sådana du lämnar och sådana jag använder exempelvis i journalen, gäller de regler om tystnadsplikt som följer av Patientsäkerhetslagens bestämmelser.

Rätten att lämna klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen rörande PsykologPaulas behandling av dina personuppgifter.

Uppgifter som krävs enligt lag

Enligt Patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter ställs krav på ett visst innehåll i patientjournalen. De krav som ställs är att jag ska föra in uppgifter om din identitet, väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården, de bedömningar som jag gör, de planeringar som görs, och de åtgärder som genomförs. Vidare ställs krav på att jag anger vilken information som jag har lämnat till dig som patient, om val av behandlingsalternativ, utfärdande intyg och remisser samt ingående och utgående handlingar.